Nieuws

Vaststelling canonpercentage erfpacht 2020


Vaststelling canonpercentage 2020 en de jaarlijks verschuldigde beheerkosten, afkoopsom beheerkosten, kosten bij splitsen erfpachtrechten en bijdrage taxatiekosten bij verzoek tot vervroegde heruitgifte in eeuwigdurende erfpacht. 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,overwegende dat: op basis van de erfpachtvoorwaarden jaarlijks het canonpercentage en de beheer- en splitsingskosten dienen te worden vastgesteld en openbaar bekend te worden gemaakt;

besluit:

I. het in artikel 8 lid 3 van de Algemene Bepalingen 1986 herziening 1993 versie 2008 bedoelde canonpercentage voor het jaar 2020 vast te stellen op één één/tiende (1,1%);

II. het in artikel 8 lid 1 bedoelde bedrag aan beheerkosten voor het jaar 2020 vast te stellen op € 27,00;

III. het in artikel 9 lid 1 bedoelde bedrag als afkoopsom beheerkosten voor het jaar 2020 vast te stellen op € 228,00;

IV. de bijdrage in de kosten die voortvloeien uit de splitsing in appartementsrechten van gebouwen op gemeentelijke erfpachtgrond respectievelijk uit de splitsing in afzonderlijke rechten van erfpacht, ondersplitsing en wijziging splitsing van rechten van erfpacht, voor het jaar 2020 vast te stellen op € 151,00;

V. de bijdrage in de taxatiekosten die voortvloeien uit een verzoek tot vervroegde heruitgifte in eeuwigdurende erfpacht voor het jaar 2020 vast te stellen op € 150,00;

VI. dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2020 na bekendmaking in het gemeenteblad.

Toelichting

Het jaarlijkse voorstel voor de aanpassing van het canonpercentage en de tarieven die voor de verschillende werkzaamheden van de gemeente voor erfpacht worden gevraagd, geven samengevat het volgende beeld:

Omschrijving

2019

2020

Opmerkingen

Canonpercentage

1,6%

1,1%

 

t.g.v. daling hypotheekrente

Beheerkosten/jaar

€ 26,50

 

€ 27,00

 

t.g.v. inflatie t.o.v. het basisjaar 2004

Afkoopsom Beheerkosten

€ 222,00

 

€ 228,00

 

t.g.v. inflatie t.o.v. het basisjaar 2004

Splitsingskosten

 

€ 147,00

 

€ 151,00

 

t.g.v. inflatie t.o.v. het basisjaar 2004

Bijdrage taxatiekosten heruitgifte op verzoek

€ 90,00

 

€ 150,00

 

t.g.v. inflatie t.o.v. 1999

Verkoop bloot eigendom

met heruitgifte

€ 174,00

 

vervallen

 

nieuw beleid

(RIS 302036)

Verkoop bloot eigendom met

omzetting voorwaarden 1977

€ 465,00

 

vervallen

 

nieuw beleid

(RIS 302036)

Verkoop bloot eigendom

 

€ 698,00

 

vervallen

 

nieuw beleid, cf.

RIS 302036

De daling van het canonpercentage als gevolg van een lagere kapitaalmarktrente bedraagt 0,5%. Het canonpercentage wordt bepaald door het gemiddelde van het rentepercentage per 15 november van elk jaar van de door de Bank Nederlandse Gemeenten te verstrekken lineaire leningen met een looptijd van 20 jaar en wederzijdse renteaanpassing na 10 jaar (0,20%) en de tarieven voor leningen zonder NHG-garantie met hypothecaire zekerheid 5 jaar rentevast (gemiddeld 2,0%).

De beheer- en splitsingskosten en de tarieven verkoop bloot eigendom worden aan de inflatieontwikkeling aangepast op basis van de CBS-cijfers.

Bijdrage taxatiekosten heruitgifte in eeuwigdurende erfpacht op verzoek

Op 29 maart 1993 is de toenmalige Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting schriftelijk geïnformeerd over de brochure ‘Heruitgifte op verzoek’. In deze brochure worden de mogelijkheden en condities omschreven voor heruitgifte in eeuwigdurende erfpacht.

Een van de aspecten daarbij is het taxeren van de grond door externe deskundigen. Die taxatie moet worden verricht om het gemeentelijk aanbod tot heruitgifte uit te kunnen brengen. Voor het taxeren werd de bijdrage destijds vastgesteld op fl. 200,00. Gaat de erfpachter in op het aanbod dan wordt de bijdrage verrekend. Gaat de erfpachter niet in op het aanbod dan wordt er niet verrekend. Met het invoeren van de euro werd de bijdrage van fl. 200,00 afgerond op € 90,00.

Omdat de bijdrage nooit is aangepast aan de prijsontwikkeling terwijl de kosten wel gestegen zijn is het redelijk en billijk te achten deze thans te actualiseren. Zou het bedrag vanaf 1999 jaarlijks met de CPI aan de inflatieontwikkeling zijn aangepast, dan komt dat neer op ongeveer € 150,00. Derhalve luidt het voorstel om de bijdrage in de taxatiekosten voor 2020 vast te stellen op € 150,00 en vervolgens jaarlijks te indexeren op basis van de CPI van het CBS.

De handelingskosten in het kader van de conversie van erfpacht naar vol eigendom voor het jaar 2020

Bij de introductie van de conversie van erfpacht naar vol eigendom in 2008 werd besloten om handelingskosten in rekening te brengen en jaarlijks te indexeren. Daar stond tegenover dat de Gemeente de taxatiekosten van de grond, de notariële akte van conversie en de inschrijving van die akte bij het kadaster betaalt.

Gelet op het gewijzigd voorstel van uw college inzake Verkoop bloot eigendom ,waarmee de raad instemde op 18 juli 2019 (RIS 302036), is de conclusie dat het stelsel is vereenvoudigd en er zodoende geen grondslag meer aanwezig is voor het in rekening brengen van handelingskosten.beste-makelaar-denhaag-2018